Algemene voorwaarden

VERSIE 1.0

Deze bijgewerkte Algemene voorwaarden zijn van kracht vanaf 9 september 2021.

Alle eerdere versies van de Algemene voorwaarden worden vervangen door deze versie

De onderstaande algemene voorwaarden (“Algemene Voorwaarden”) beschrijven de overeenkomst (alle voorwaarden waarnaar wordt verwezen als de “Overeenkomst”) tussen jou en BestOnlineCasinoNL.com (“het Bedrijf”). het Bedrijf en Jij worden hierna gezamenlijk ook wel de “Partijen” genoemd en ieder afzonderlijk een “Partij”.

DE PARTIJEN KOMEN HIERBIJ ALS VOLGT OVEREEN:

WEBSITEVOORWAARDEN

WEBSITEVOORWAARDEN

1.1 Deze AV, zoals van tijd tot tijd gewijzigd in overeenstemming met deze Clausule 1.2, zijn een bindende overeenkomst en regelen de relatie tussen de Partijen. De Partijen erkennen en komen hierbij overeen dat de voorwaarden die in de Overeenkomst zijn uiteengezet de volledige overeenkomst tussen de Partijen vormen en dat alle tegenstrijdige voorwaarden, onderhandelingen, verklaringen en overeenkomsten in welke vorm dan ook tussen de Partijen, de Overeenkomst niet wijzigen of aanpassen. De Partijen zijn uitdrukkelijk overeengekomen dat de Overeenkomst de voorwaarden vervangt en vernietigt van alle contracten, in welke vorm dan ook, die tussen jou en het Bedrijf zijn aangegaan. De voorwaarden die in dergelijke contracten zijn opgenomen, zijn niet (i) van toepassing op enige van de diensten die door het Bedrijf worden uitgevoerd, noch (ii) kunnen zij op ​​enigerlei wijze de voorwaarden van de Overeenkomst wijzigen, herzien, aanvullen of anderszins beïnvloeden.

1.2 Door deze website te bezoeken en te gebruiken, ga je ermee akkoord gebonden te zijn aan de meest recente versie van de algemene voorwaarden, die van tijd tot tijd door het Bedrijf kunnen worden gewijzigd door bijgewerkte versies beschikbaar te stellen op BestOnlineCasinoNL.com onder de sectie “algemene voorwaarden” . Het is jouw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat jij bekend bent met de meest recente versie van de Algemene voorwaarden en dat je de voorwaarden regelmatig controleert.

De voortzetting van het gebruik van de website na de publicatie van een bijgewerkte versie van deze Algemene voorwaarden houdt in dat je uitdrukkelijk aanvaardt gebonden te zijn aan die bijgewerkte Algemene voorwaarden.

JOUW VERPLICHTINGEN

JOUW VERPLICHTINGEN

2.1 Online casino’s die op onze website worden vermeld, zullen waarschijnlijk regelmatig hun promoties, regels en voorschriften wijzigen. Individuele online casino’s kunnen, en zullen vaak, een promotie annuleren zonder voorafgaande kennisgeving. Het is jouw eigen plicht om de regels en beperkingen op de website van het online casino te controleren en te begrijpen voordat je op die site gaat spelen.

2.2 Je begrijpt en gaat ermee akkoord dat het jouw plicht is om de huidige wetten in jouw regio te controleren voordat je bij een online casino gaat spelen. Online gokken moet legaal zijn in het land waar je woont en je moet de wettelijke leeftijd hebben bereikt om deze website te gebruiken en om te gokken. Je moet de toepasselijke belastingen betalen in het land waar je woont.

2.3 Door deze website te gebruiken, stem je ermee in dat je: (1) geen inhoud zult verstrekken of jezelf zult gedragen op een manier die: (a) kan worden opgevat als onwettig, bedreigend, schadelijk, beledigend, stalking, onrechtmatig, lasterlijk, vulgair, hatelijk, obsceen, beledigend, raciaal, etnisch of anderszins aanstootgevend, pornografisch, (b) ontworpen om deze website of een geleverde dienst te verstoren of te onderbreken, (c) geïnfecteerd met een virus of andere computercode, bestanden of programma’s die zijn ontworpen om te onderbreken, de functionaliteit van computersoftware of -hardware te vernietigen of te beperken, (d) die aanleiding geeft tot civielrechtelijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid, of in strijd is met een toepasselijke lokale, nationale of internationale wet; (2) je je niet voordoet als een persoon of entiteit, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, een functionaris van het bedrijf, forumleider, of over jouw associatie met een persoon of entiteit valselijk verklaren of anderszins onwaar spreken.  Dit geldt ook voor het vervalsen van de oorsprong van, door jouw verstrekte, inhoud of deze anderszins trachten te verbergen of verkeerd voor te stellen. ; (3) geen gegevens over andere gebruikers van deze website verzamelt; (4) deze website niet aanbiedt of gebruikt voor het aanbieden van inhoud of dienst op een commerciële manier, of op een manier waarbij junkmail, spam, kettingbrieven, piramidespelen of andere vormen van ongeoorloofde reclame betrokken zijn, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Bedrijf; en (5) geen inhoud verstrekt die aanleiding kan geven tot burgerlijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid van bestuurders, functionarissen, werknemers, agenten, contractanten, adverteerders, partners van het Bedrijf of zijn gelieerde bedrijven, of die een schending kan vormen van of kan worden beschouwd als een schending van lokale , nationale of internationale wetgeving, inclusief, maar niet beperkt tot, wetten met betrekking tot auteursrechten, handelsmerken, octrooien of handelsgeheimen.

2.4 Je stemt ermee in om geen enkel deel van deze website te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, verhandelen, doorverkopen of exploiteren voor commerciële doeleinden, inclusief toegang tot en gebruik van deze website.

WEBSITES VAN DERDEN

WEBSITES VAN DERDEN

3.1 Het Bedrijf biedt links naar externe websites en bronnen, zoals online casino’s. Het Bedrijf heeft geen controle over deze externe websites en bronnen, en onderschrijft deze niet. Het is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige inhoud, advertenties, producten of ander materiaal op of beschikbaar via dergelijke websites of bronnen. Je stemt ermee in dat je onderworpen bent aan alle regels die van toepassing zijn op die websites en dat je het Bedrijf niet verantwoordelijk zult en kunt houden voor enige schade of verlies veroorzaakt of beweerd te zijn veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op dergelijke inhoud beschikbaar op die websites of bronnen.

RECHTEN VAN HET BEDRIJF

RECHTEN VAN HET BEDRIJF

4.1 Het Bedrijf behoudt zich al zijn rechten voor, inclusief maar niet beperkt tot alle auteursrechten, handelsmerken, patenten, handelsgeheimen en alle andere eigendomsrechten die het Bedrijf mogelijk heeft voor deze website, de inhoud ervan en de goederen en diensten die mogelijk worden verstrekt. Voor het gebruik van de rechten en eigendommen van het Bedrijf is de voorafgaande schriftelijke toestemming van het Bedrijf vereist. Door deze website en diensten aan jou beschikbaar te stellen, verstrekt het bedrijf jou geen impliciete of uitdrukkelijke licenties of rechten, en heb je geen rechten om deze website of dienst commercieel te gebruiken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van het bedrijf.

DISCLAIMER

DISCLAIMER

5.1 Het Bedrijf is geen online casino-exploitant of aanbieder van online casino-entertainment en -gokken. We adverteren en beoordelen geselecteerde casinowebsites uitsluitend voor reclame- en informatieve doeleinden.

5.2 Het Bedrijf GEEFT GEEN ENKELE VERKLARING OF GARANTIES MET BETREKKING TOT (A) DE NAUWKEURIGHEID, VALUTA, BETROUWBAARHEID OF VOLLEDIGHEID VAN ENIGE INFORMATIE, TEKST, GRAFIEK, LINKS OF ANDERE ITEMS OP DEZE WEBSITE; (B) DE VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR GEBRUIK, TITEL EN/OF NIET-INBREUK VAN ENIGE OF ALLE PRODUCTEN OF PROMOTIES DIE DOOR DERDE PARTIJEN AANGEBODEN WORDEN; OF (C) COMPUTERVIRUSSEN, BUGS, FOUTEN OF DEFECTEN IN SOFTWARE OF DIENSTEN DIE DOOR ONSZELF OF DERDEN GELEVERD WORDEN DIE ENIGE SCHADE AAN UW COMPUTERAPPARAAT OF ANDERE PERSOONLIJKE EIGENDOMMEN VEROORZAKEN. ALLE INFORMATIE OP DEZE WEBSITE WORDT GELEVERD “AS IS” EN ZONDER ENIGE GARANTIE.

5.3 DOOR ONZE WEBSITE EN DE DAAROP VERMELDE ONLINE CASINO’S TE BEZOEKEN, BEVESTIG JE DAT JE BEGRIJPT DAT HET MOGELIJK IS EEN GEDEELTE VAN OF AL JOUW GELD TE VERLIEZEN DAT BIJ DEZE ONLINE CASINO’S IS INGEZET.  HET BEDRIJF KAN NIET VERANTWOORDELIJK WORDEN GEHOUDEN VOO VERLIEZEN. EVENTUELE VERLIEZEN DIE WORDEN VERKREGEN ALS GEVOLG VAN JOUW SPELEN BIJ ONLINE CASINO’S DIE OP HET BEDRIJF WORDEN VERMELD, ZIJN NIET DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN HET BEDRIJF OF HAAR GELIEERDE BEDRIJVEN, AANNEMERS OF LEVERANCIERS.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

6.1 JE BEGRIJPT EN STEMT ER UITDRUKKELIJK MEE IN DAT HET BEDRIJF NIET AANSPRAKELIJK IS VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE, GEVOLGSCHADE OF VOORBEELDSCHADE; DIT OMVAT, MAAR IS NIET BEPERKT TOT, SCHADE VOOR MONETAIR VERLIES, WINSTVERLIES, GOODWILL, GEBRUIK, GEGEVENS OF ANDERE IMMATERILE VERLIES (ZELFS ALS HET BEDRIJF OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE), VOORTVLOEIEND UIT  I) HET GEBRUIK VAN OF DE ONMOGELIJKHEID OM ENIGE DIENST ONDER DEZE WEBSITE TE GEBRUIKEN, (II) DE KOSTEN VOOR HET VERKRIJGEN VAN VERVANGENDE GOEDEREN EN/OF DIENSTEN DIE VOORTVLOEIEN UIT EEN TRANSACTIE DIE VIA DEZE WEBSITE IS AANGEVOERD, (III) ONGEAUTORISEERDE TOEGANG TOT OF WIJZIGING VAN JOUW GEGEVENSOVERDRACHT, (IV) VERKLARINGEN DOOR EEN DERDE OF GEDRAG VAN EEN DERDE DIE DEZE WEBSITE GEBRUIKT, OF (V) ENIGE ANDERE ZAAK MET BETREKKING TOT DEZE WEBSITE.

6.2 Je stemt ermee in het Bedrijf en zijn gelieerde bedrijven, directeuren, functionarissen, agenten, werknemers en partners te vrijwaren van elke claim of eis, inclusief redelijke advocatenhonoraria, ingediend door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit jouw gedrag, de inhoud die je levert, jouw schending van deze AV of van enig recht van een ander.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

7.1 Het Bedrijf (of het relevante lid van zijn groep) is en blijft de eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten, patenten, handelsmerken, ontwerprechten, morele rechten, domeinnamen en vertrouwelijke informatie en alle soortgelijke rechten (geregistreerd of niet-geregistreerd).

TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

8.1 De Overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Malta.

8.2 In het geval van een geschil, meningsverschil of claim die voortvloeit uit of verband houdt met de Overeenkomst, of de schending, interpretatie, beëindiging of geldigheid daarvan, komen de partijen overeen om een ​​dergelijk geschil, controverse of claim voor te leggen aan arbitrage bij het Malta Arbitration Centre (“MAC”). De arbitrage vindt plaats volgens de arbitrageregels zoals vastgelegd in de Malta Arbitration Act (hoofdstuk 387 van de wetten van Malta), zoals van kracht op het moment dat het geschil aan hem wordt voorgelegd. De plaats van arbitrage is op Malta. Er zal één arbiter zijn die door beide partijen gezamenlijk wordt benoemd. Bij gebreke van overeenstemming over de arbiter zullen er drie arbiters worden benoemd in overeenstemming met de genoemde regels. De arbitrage wordt gehouden in overeenstemming met de wetten van Malta, zowel wat betreft procedurele aangelegenheden als met betrekking tot materiële aangelegenheden. De taal die in de arbitrageprocedure zal worden gebruikt, is de Engelse taal. De partijen komen overeen dat de uitspraak van de arbiters het enige en exclusieve rechtsmiddel tussen hen is met betrekking tot vorderingen, tegenvorderingen of andere kwesties die voortvloeien uit de Overeenkomst, en dat de uitspraak definitief en bindend is.

GEGEVENSBESCHERMING

GEGEVENSBESCHERMING

9.1 In verband met deze overeenkomst en de verwerking van de persoonsgegevens van beide partijen zijn, de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (“AVG”), samen met alle toepasselijke lokale gegevensbeschermingswetten, zoals van tijd tot tijd van toepassing.

9.2 Het privacybeleid van het Bedrijf is hier te vinden: https://bestonlinecasinonl.com/privacybeleid

DIVERSEN

DIVERSEN

10.1 Geen enkele vorm van toestemming van een partij voor, noch afstandsverklaring van, een schending door de andere, hetzij uitdrukkelijk of impliciet, vormt een instemming met of verklaring van afstand van of verontschuldiging voor enige andere of daaropvolgende schending, tenzij een dergelijke verklaring van afstand of toestemming schriftelijk is en ondertekend door de partij die beweerde afstand te hebben gedaan of ermee ingestemd te hebben. Tenzij hierin anders is bepaald, wordt van geen enkele voorwaarde of bepaling hiervan afstand gedaan en wordt geen schending verontschuldigd, tenzij een schriftelijke kennisgeving van die strekking is gedaan.

10.2 De Overeenkomst kan alleen door de Partijen aan hen worden ingeroepen en geen enkele andere persoon heeft enig recht om deze voorwaarden of bepalingen af ​​te dwingen.

10.3 Het Bedrijf kan al zijn taken en/of verplichtingen toewijzen aan elk bedrijf binnen de Bedrijfsgroep en kan onafhankelijke contractanten gebruiken om je te helpen met de diensten van het Bedrijf.

10.4 Als een bepaling van de Overeenkomst door een rechtbank, tribunaal of bestuursorgaan met een bevoegde jurisdictie ongeldig, onwettig, niet bindend of niet-afdwingbaar wordt verklaard (geheel of gedeeltelijk), blijven de overige bepalingen van deze Overeenkomst volledig behouden. De ongeldige, onwettige, niet-bindende of niet-afdwingbare bepaling (of gedeeltelijke bepaling) wordt geacht van toepassing te zijn met de minimale wijzigingen die nodig zijn, rekening houdend met de inhoud en het doel van de Overeenkomst, opdat een dergelijke bepaling geldig, wettelijk, bindend en afdwingbaar is en om het beoogde economische effect van de oorspronkelijke voorziening (of gedeeltelijke voorziening) zo goed mogelijk te realiseren.